Avisos Actius

Servei en proves

Comença: 23/04/2024 - 12h 35m - Finalitza: 29/05/2025 - 15h 35m

Comunicat / Comunicado - Port de Barcelona - Alta ocupació / Alta ocupación

El context geopolític actual, i en concret el conflicte del Mar Roig, està obligant a les navilieres a reorganitzar les seves rutes marítimes internacionals.

Aquest fet provoca un augment en les arribades de vaixells a alguns ports de la ribera oest del mediterrani, com és el cas de Barcelona, que estan absorbint un volum substancial de contenidors que en part no són d’origen/destí el propi Port ni la seva zona d’influència econòmica.

Això impacta lògicament en un augment significatiu en l’operativa diària, tant marítima com terrestre, de lliurament i recollida de mercaderia, així com a la gestió diària i la qualitat del servei ofert tant al propietari de la mercaderia com a la comunitat portuària que diàriament està duent a terme la seva tasca.

Per a intentar reduir les afectacions provocades per aquesta situació, l’Autoritat Portuària i les terminals estan fent seguiment detallat de les incidències i activant mesures de forma coordinada.

Darrerament s’han emès diversos comunicats encaminats a la millora en la gestió dels buits, l’apertura d’escales/bookings d’exportació, etc.

D’altra banda la setmana passada, aquesta Autoritat Portuària va elaborar una RESOLUCIÓ de la Direcció General en la que es donava una instrucció respecte a l’atracament de vaixells en el moll Prat de la terminal BEST (s’adjunta link de la mateixa). https://seu.portdebarcelona.gob.es/web/seuelectronica/tauler-d-anunci

L’objectiu d’aquesta acció és prioritzar les escales per intentar millorar la capacitat d’emmagatzematge i operativa de les terminals.

També volem recordar que a, banda de millorar el servei, existeix un seguit d’eines que pretenen oferir informació i transparència sobre l’estat de l’operativa i l’evolució de les escales/serveis regulars, tant amb l’extrem orient, com de les alteracions de les rutes pel Mar Roig, i que podeu trobar a la pàgina web del SAC del Port de Barcelona, a la secció de “destacats”: www.sac.portdebarcelona.cat

A la mateixa web també podreu trobar l’eina de Temps accés on podreu consultar:

  • Temps real d’accés online a les terminals APMT i BEST, i al depot Barcelona Container Depot.
  • Moviments, reserves i capacitat online per les terminals APMT i BEST.
  • Càmeres online (visualització física) dels accessos a les terminals APMT i BEST, i als depots: Barcelona Container Depot i Delta Depot.
  • Històric del temps d’accés a les terminals APMT i BEST, i al depot Barcelona Container Depot.

***********************

El contexto geopolítico actual, y en concreto el conflicto del Mar Rojo, está obligando a las navieras a reorganizar sus rutas marítimas internacionales.

Este hecho provoca un aumento en las llegadas de buques en algunos puertos de la ribera oeste del mediterráneo, como es el caso de Barcelona, que están absorbiendo un volumen substancial de contenedores que en parte no son de origen/destino el propio Puerto ni su zona de influencia económica.

Esto impacta lógicamente en un aumento significativo en la operativa diaria, tanto marítima como terrestre, de entrega y recogida de mercancía, así como en la gestión diaria y la calidad del servicio ofrecido tanto al propietario de la mercancía como a la comunidad portuaria que diariamente está realizando su tarea.

Para intentar reducir las afectaciones provocadas por esta situación, la Autoridad Portuaria y las terminales están realizando un seguimiento detallado de las incidencias y activando medidas de forma coordinada.

Últimamente se han emitido diversos comunicados orientados a la mejora en la gestión de los vacíos, la apertura de escalas/bookings de exportaciones, etc.

Por otro lado, la semana pasada, la Autoridad Portuaria elaboró una RESOLUCIÓN de la Dirección General en la que se daba una instrucción respecto al atraque de buques en el Moll Prat de la terminal BEST (se adjunta link de la misma). https://seu.portdebarcelona.gob.es/web/seuelectronica/tauler-d-anunci

El objetivo de esta acción es priorizar las escalas para intentar mejorar la capacidad de almacenaje y operativa de las terminales.

También queremos recordar que aparte de mejorar el servicio, existen una serie de herramientas que pretenden ofrecer información y transparencia sobre el estado de la operativa y la evolución de las escalas/servicios regulares, tanto con el extremo oriente, como de las alteraciones de las rutas por el Mar Rojo, y que podéis encontrar en la página web del SAC del Port de Barcelona, en la sección de destacados: www.sac.portdebarcelona.cat

En la misma web podéis encontrar la herramienta Tiempo de Acceso donde podéis consultar:

  • Tiempo real de acceso online a las terminales APMT y BEST, y al depot Barcelona Container Depot.
  • Movimientos, reservas y capacidad online para las terminales APMT y BEST.
  • Cámaras online (visualización física) de los accesos a las terminales APMT y BEST, y a los depots: Barcelona Container Depot y Delta Depot.
  • Histórico del tiempo de acceso a las terminales APMT y BEST, y al depot Barcelona Container Depot.

OPERATIVA

Fitxers Annexos:

  Comunicat - Port de Barcelona

  Resolució

Per més informació:

sac.portdebarcelona.cat

  Darrers avisos